การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2565

โพสต์30 ม.ค. 2566 01:42โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 01:42 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง..... ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตามลําดับ โดยขอความร่วมมือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดําเนินการจัดสอบนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนดําเนินการดังนี้ 
    1. แจ้งข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการดําเนินการจัดสอบระดับสนามสอบตามคําสั่งที่ส่งมา พร้อมนี้ กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการจัดสอบ ให้บันทึกมอบหมายผู้ทําหน้าที่แทน 
    2. โรงเรียนมอบหมายครูผู้สอนนํานักเรียนเข้าสอบ ตามวัน เวลา สถานที่กําหนด ตามสัดส่วน ครู1 คน ต่อ นักเรียน 20 คน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสําคัญ 
    3. ให้หัวหน้าสนามสอบ (ระดับเครือข่าย) เข้าร่วมประชุมรับฟังคําชี้แจงการดําเนินการจัดสอบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  คลิกอ่านรายละเอียด....