การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2563

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 เห็นชอบและประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษษไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในการใช้ภาษาไทย และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติ เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมชองชาติไทย นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่ชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของครู นักเรียนและบุคลากร ตามแนวปฏิบัติของมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม