ชี้แจงแนวทางการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

โพสต์14 ส.ค. 2563 01:54โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:53 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุรภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบชุดสื่ออุปกรณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงแล้ว และได้ส่งข้อมูลการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเปิดระบบให้ครูเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนอบรมและศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่ http://stemreg.ipst..ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และเริ่มอบรมหลักสูตรแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครูที่ลงทะเบียนตามศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกล (รายชื่อดังแนบ) สามารถดำเนินการตามแนวดำเนินการอบรมด้วยระบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่มย่อยตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารดังแนบ.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                หนังสือราชการ