เชิญร่วมประชุมโครงการ สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564

โพสต์8 ก.ค. 2563 21:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อุ่มเหม้าวิทยาคาร ฉละโพนสวางนางิ้ววิทยา....ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2 เวลาโครงการ 2 ปี โดยจะเริ่มโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approch) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเริ่มต้นโครงการฯ โดยเชิญผู้ประสานพื้นที่ในโครงการฯ ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการตลอดโครงการ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์  ผอร.ร.บ้านกุดฉิม
2. นายชำนาญ นวลฉ่ำ ผอ.ร.ร.บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
3. นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ ผอ.ร.ร.อุ่มเหม้าวิทยาคาร
4. นายศักดา กมลคุรุสกุล ผอ.รร.โพนสวางนางิ้ววิทยา
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดรงเรียนแจ้งบุคลากรดังรายชื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม