เชิญประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:13โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:13 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งสนามสอบทุกแห่ง...... ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตามลําดับ โดยขอความร่วมมือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดําเนินการจัดสอบนั้น 
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนดําเนินการดังนี้ 
        1. ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นสถานที่การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O - NET) ปีการศึกษา ๒2565 จัดสถานที่เพื่อดําเนินการจัดสอบ 
        2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งสนามสอบทุกแห่ง (ประธานสนามสอบ) เข้าร่วมประชุมรับฟัง คําชี้แจงการดําเนินการจัดสอบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี คลิกอ่านรายละเอียด.....