เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำ TRUE LADER รุ่นที่ 22

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:37โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:37 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตร “การพัฒนาผู้นํา TRUE LEADER รุ่น 22.....ด้วยโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พัฒนาหลักสูตร TRUE LEADER โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นําที่แท้ ด้วยการสร้างการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ขึ้น ภายในตน เพื่อการเข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น เข้าใจความจริงของโลกและปรากฏการณ์ จนสามารถนําตนและผู้อื่น ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้บุคคลที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ และนําไปใช้ในการทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนาจึงได้จัดอบรมหลักสูตร “TRUE LEADER รุ่น 22” ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้เข้าอบรมเดินทางเข้าที่พักวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในโครงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ที่สนใจเข้าร่วม อบรมดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียด....