หนังสือราชการเฉพาะของกลุ่มนิเทศฯ

แนวทางการพิจารณา ปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา สถานประกอบ กรณีเกิดโรคโควิด 19

โพสต์14 ส.ค. 2563 10:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:50 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ตามที่มีรายงานข่าวการปิดสถานศึกษาหลายแห่งในหลายอำเภอของจังหวัดระยองภายหลังพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง และส่งผลกระทบทำให้บางจังหวัดมีการปิดสถานศึกษา สถานประกอบการโดยไม่จำเป็นและไม่มีหลักฐานการเสี่ยง ก่อให้เกิดความตระหนกในหมู่ประชาชน และมีผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เน้นย้ำการพิจารณาสั่งปิดโรงเรียนหรือสถานที่อื่นใดเป็นการชั่วคราว ให้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา สถานประกอบการ กรณีเกิดโรคโควิด 19 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14

โพสต์14 ส.ค. 2563 10:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:51 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด....ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการสอนออนไลน์ Project 14 โดยจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้หรือทบทวนบทเรียน และครูสามารถใช้บทเรียนออนไลน์ดังกล่าว ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สพฐ. จึงขอความร่วมมือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่ครูและนักเรียนในสังกัด ได้รับทราบและเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ ดังกล่าว
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่ครูและนักเรียนในสังกัดได้รับทราบและเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ดังกล่าวได้ที่ https://proj14.ipst.ac.th/.......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C4TPlus)

โพสต์14 ส.ค. 2563 02:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:51 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding Online for Teacher (C4T Online) ผ่านเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th ซึ่งได้อบรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมครูการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C4TPlus) จำนวน 7 หลักสูตร ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Coding ในโรงเรียน เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding Online for Teacher (C4T Online) ได้อบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณขั้นสูง ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเปิดรับสมัครในเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th นั้น
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เข้าอบรม รายละเอียดเอกสารดังแนบ.....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

โพสต์14 ส.ค. 2563 02:12โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:52 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด.....ตามที่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงภรณ์ราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งได้กำหนดรูปแบบและวิธีการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน โดยคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศษสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบตามรายละเอียดประกาศด้งแนบ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ชี้แจงแนวทางการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

โพสต์14 ส.ค. 2563 01:54โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:53 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุรภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบชุดสื่ออุปกรณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงแล้ว และได้ส่งข้อมูลการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเปิดระบบให้ครูเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนอบรมและศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่ http://stemreg.ipst..ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และเริ่มอบรมหลักสูตรแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครูที่ลงทะเบียนตามศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกล (รายชื่อดังแนบ) สามารถดำเนินการตามแนวดำเนินการอบรมด้วยระบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่มย่อยตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารดังแนบ.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                หนังสือราชการ

ส่งมอบกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

โพสต์14 ส.ค. 2563 01:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:54 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านผึ้ง ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)... 
ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางำกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ในระหว่างปี 2560-2562 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการส่งบุคลากรเข้าร่วมทำหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ที่มีบทบาทในการจัดเตรียมการอบรม ประสานงาน อำนวยความสะดวก ดูแล ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนดำเนินการจัดอบรม ณ ศูนย์การอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้Fรงเรียนแจ้งพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย 2 ให้มาติดต่อรับกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสุตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

โพสต์14 ส.ค. 2563 01:11โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:54 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ตามที่ รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบตามที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ไปแล้วนั้น และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกิจ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังของโรคดังกล่าว โดยการทดลองเปิดเรียนแบบ On- site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบ แต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในสถานศึกษา และสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และสามารถทดลองเปิดเรียน แบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบทุกรูปแบบ ให้ทดลองเปิดเรียนแบบ On Site ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
            ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมมาตรการที่กำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขทั้ง 5 ข้อ ส่วนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้งเรียนได้ หากสถานศึกษามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มำให้เกิดการรวมตัวกัน เป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษา ควรงดเว้น หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดให้สถานศึกษาประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้านหรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ....คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม 

               หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 ส.ค. 2563 18:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:55 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ดังรายชื่อแนบ....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอย ประเทศไทย มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีโรงเรียนได้นำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดฌอกาสให้นักเรียนทำโครงงานตามแบบแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งโรงเรียนจะได้รบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ตามเกณฑ์ประเมิน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเพื่อเตรียมการเข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคา 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผลการประเมินโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 ให้บุบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้รายละเอียดและกำหนดการเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งในลำดับต่อไป.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมการสร้างความเข้าใจและขยายผลโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน ปีการศึกษา 2563 สู่การปฏิบัติระดับเครือข่ายและสถานศึกษา

โพสต์13 ส.ค. 2563 18:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:56 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง.......ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมถึงการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการประชุมสร้างความเข้าใจและขยายผลโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน ปีการศึกษา 2563 สู่การปฏิบัติระดับเครือข่ายและสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่แต่ละเครือข่ายกำหนด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2....
อนึ่ง ขอให้สถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษา ตารางโครงสร้างเวลาเรียน และตารางโครงสร้างรายวิชา สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 มาด้วยในวันประชุม....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

โพสต์13 ส.ค. 2563 17:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:56 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ เรณูวิทยาคาร ปลาปากราษฎร์บำรุง บ้านดอนแดงเจริญทอง และบ้านยอดชาดวิทยา......ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และได้ดำเนินการ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในเรื่องทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) คือ การเรียนรรู้ 3Rs 8Cs ที่เป้ฯตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีคลิปวิดีทัศน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียน 7 โรงเรียน แจ้งข้าราชการครูในโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. แจ้งข้าราชการครูจัดทำคลิปวีดิทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมคัดคลิปวีดิทัศน์ นำไปวางไว้บนเว็บไซต์ของโรงเรียน จากนั้นคัดเลือก/บันทึกใส่แผ่น DVD พร้อมรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานที่ส่งพร้อมนี้ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563 ประกาศผลในวันที่ 12 กันยายน 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1-10 of 193