หนังสือราชการเฉพาะของกลุ่มนิเทศฯ

การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น ส่งเสริมการเรียนและการสอนธรรมศึกษา ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

โพสต์10 ก.ค. 2563 10:17โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 10:18 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการประกาศยกย่องในฐานะบุคคลสำคัฐตามมติที่ประชุมองค์การยูเนสโก และทรงเป็นผู้ริเริ่มการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา แต่ในปัจจุบันพบว่า การสอนและการสอบธรรมศึกษายังจำกัดอยู่ในวงแคบ และมีผู้สนใจศึกษาไม่มากนัก จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น "ส่งเสริมการเรียนและการสอนธรรมศึกษา" เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสมากขึ้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรอกใบสมัตรและแบบฟอร์มร่างโครงงานคุณธรรม (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ2) และส่งไปที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางไปรษณีย์อเล็กทรอนิกส์ moral.group@hotmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5890...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

โพสต์10 ก.ค. 2563 09:51โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 09:52 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ด้วย สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน ถึง 22 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมลล์ kpi.obec6@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVId 19 ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

โพสต์10 ก.ค. 2563 09:33โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 09:33 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด กรอกข้อมูลตามแบบประเมินการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และขอให้ดำเนินการตามแนวทางการกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรายงานการดำเนินการหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านทาง http://qrgo.page.link/nu199 ดังกล่าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการรายงานการดำเนินการหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตอบแบบสอบถามตามลิงค์ http://qrgo.page.link/nu199....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินนักเรียนโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ( PISA ) 2021

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:03 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส).....ตามที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา โดยศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมผู้เรียยนให้มีความพร้อมรับการประเมินของ PISA ที่จะมีขึ้นในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งการประเมินในรอบนี้จะเน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินนักเรียนโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รวบรวมตัวอย่างข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวข้อสอบ และคุ้นเคยกับรูปแบบการประเมินตามแนว PISA รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2563

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:04 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 เห็นชอบและประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษษไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในการใช้ภาษาไทย และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติ เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมชองชาติไทย นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่ชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของครู นักเรียนและบุคลากร ตามแนวปฏิบัติของมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:04 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง......ก้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดำเนินการในประเด็นการพิจารณาที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและตัวชี้วัดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถสแกน QR Code หรือ Link รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยขอให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญร่วมประชุมโครงการ สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564

โพสต์8 ก.ค. 2563 21:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:05 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อุ่มเหม้าวิทยาคาร ฉละโพนสวางนางิ้ววิทยา....ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2 เวลาโครงการ 2 ปี โดยจะเริ่มโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approch) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเริ่มต้นโครงการฯ โดยเชิญผู้ประสานพื้นที่ในโครงการฯ ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการตลอดโครงการ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์  ผอร.ร.บ้านกุดฉิม
2. นายชำนาญ นวลฉ่ำ ผอ.ร.ร.บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
3. นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ ผอ.ร.ร.อุ่มเหม้าวิทยาคาร
4. นายศักดา กมลคุรุสกุล ผอ.รร.โพนสวางนางิ้ววิทยา
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดรงเรียนแจ้งบุคลากรดังรายชื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรร์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการในการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์8 ก.ค. 2563 21:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:24 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียนทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริบทของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว นั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนส่งผลถึงนักเรียน มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะในการดำรงชีวิต นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. การอ่านออกเขียนได้ เพิ่มแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียน และเรียนที่บ้าน
2. การจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนในการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ให้นักเรียนรู้จักรวมกลุ่มกันทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการ การบันทึกบัญชี และทักษะการคิดคำนวณ
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนทราบและนำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

โพสต์8 ก.ค. 2563 20:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:26 ]

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกดรงเรียนในสังกัด....ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปของประเทศด้านการศึกษา โดยในระดับอนุบาลมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง อลัชึมชน เพื่ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านต่างๆ กอปรกับแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563- พ.ศ. 2565) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย กำหนดเป้ายุทธศาสตร์คือพ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้มีทักษะ มีศักยภาพในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย นั้น
ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนงานการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563- พ.ศ. 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาเด็กร่วมกับครูผู้สอน โดยได้นำเสนอเอกสารดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/group.php เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานดังกล่าวสู่การปฏิบัติต่อไป
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ากรศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กลงสู่การปฏิบัติ ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งปรับรูปแบบการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

โพสต์8 ก.ค. 2563 05:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:27 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งเลื่อนการจัดประชุมการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากเดิมระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เป็นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดส่วนอื่นคงเดิม ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่ทำหน้าที่วิชาการ หรือ ครูแกนน จำนวน 3 คน และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 ในการนี้ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเลื่อนการประชุมปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น ออกไปเป็นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 และปรับรูปแบบการประชุมปฏิบัติการโดยใช้รูปแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น และกลุ่มเป้าหมายยังคงได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดกำหนดการประชุมและแนวทางการประชุมและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการออนไลน์ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1-10 of 116