หนังสือราชการ


แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 ส.ค. 2561 05:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 05:26 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อที่แนบ...ตามที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สพฐ. สสวท. สำนักงานพัฒนาวิทยาสศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันดำเนินโครงการ  "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560 ได้ประเมินผลงานโครงการของโรงเรียนในรุ่นที่ 1,2,3,4 เพื่อยืนยันสภาพ และรุ่นที่ 5,6,7 เพื่อขรับตราพระราชทาน จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จำนวน 33 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 เข้ารับตราพระราชทานฯ ดังกล่าว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฟินิกซ์ 1-3 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 48 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560 เข้ารับตราพระราชทานดังกล่าวตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด โดยการเดินทางครั้งนี้โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
       

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์10 ส.ค. 2561 04:40โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 04:41 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้คัดเลือกข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี คือ นางวิลาวรรณ แก้วระดี เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเบิกจ่ายงบประมาณไปราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งใหห้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งข้าราชการครูดังกล่าวเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาที่กำหนด
        2. ให้ข้าราชการครูเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อและสาธิตการสอนเพื่อใช้ในการอบรมไปด้วย เช่น กรรไกร กระดาษสี กาว มีดคัตเตอร์ ไม้บรรทัด ดินสอสี สีเมจิก ดินสอ ยางลบ ฯลฯ.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชันผลงานนักเรียนโครงการพัฒนาครูและนักเรียน สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาจังหวัดนครพนม

โพสต์10 ส.ค. 2561 04:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 04:24 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุรุคุ บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) บ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านโพธิ์ตาก บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และศรีโพนทองวิทยา...ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม (New Entrepreneurship and Innovation for Teachers and Students in Nahon Phanom Province) ให้กับคณะครูและนักเรียนในสังกัดต่าง ๆ 2 รุ่น จำนวน 30 ทีม ในระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อย นั้น
        บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมได้กำหนดจัดประชันผลงานที่เป็นผลิตผลจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 30 ทีม ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งกำหนดการจัดงานดังกล่าวให้โรงเรียนรับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดส่งปฏิทินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และ Test Blue Print (O-NET)

โพสต์9 ส.ค. 2561 04:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 05:00 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้ดรงเรียนดำเนินการจัดส่งข่้อมูลครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดส่งปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และ Test Blue Print (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำเมนูระบบสอบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูและนักเรียนในการเข้าไปทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ http://etesting.niets.or.th ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เผยแพร่เอกสารผลงานการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 หัวข้อ “เครื่องมือเครื่องใช้ในอีก 30 ปีข้างหน้า”

โพสต์9 ส.ค. 2561 04:40โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 04:45 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ) ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ดำเนินโครงการการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 หัวข้อ “เครื่องมือเครื่องใช้ในอีก 30 ปีข้างหน้า” มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 30 เล่ม เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า สร้างแรงบันดาลใจในการคิดพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  จึงจัดสรรเอกสารดังกล่าวให้กับโรงเรียน จึงขอให้ท่านหรือผู้รับมอบหมายไปรับเอกสารได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    
        

แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลประจำปี พ.ศ.2561

โพสต์9 ส.ค. 2561 04:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 04:26 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธารน้ำใจ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ...ด้วย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของการสอบ PISA 2018 เพื่อใช้ในกระบวนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับการประเมินของนักเรียนในการสอบ PISA ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 มีจำนวน 2 โรง ได้แก่
        1. โรงเรียนธารน้ำใจ
        2. โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561...คลิกอ่านรายละเอียด

การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

โพสต์9 ส.ค. 2561 04:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 04:01 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ด้วย สพฐ. กำหนดการประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ที่ http://www.vitheebuddha.com/main.pht ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2561
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตามวัน เวลา ที่กำหนด.....คลิกอ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษา (Stem Education)

โพสต์9 ส.ค. 2561 03:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 03:48 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมวิทยพัฒน์ จะดำเนินการจัดอบรมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM  Education เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 สำหรับพัฒนาคู่มือที่เน้นสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา STEM Education ให้กับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระหว่าง 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ http://satit.npu.ac.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 หรือโทร 086-6417172 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูหรือผู้ที่สนใจทราบ สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด......คลิกอ่านรายละเอียด

เอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์9 ส.ค. 2561 03:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 03:33 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา/โรงเรียนขนาดเล็ก...ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 22,000 ชุด 131 รายการ ทั้งนี้ สพฐ. ให้องค์การค้าของ สกสค. จัดส่งเอกสารสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยพร้อม CD ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขตพื้นที่การศึกษา โดยจะทยอยส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครั้ง ๆ จนครบจำนวน 131 รายการ พร้อมส่งเอกสารนิตยสารการ์ตูนไทยกำเนิดในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 750 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับห้องสมุดของโรงเรียนตามความเหมาะสม นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รับเอกสารตามรายการที่ สพฐ. (สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เอกสารนิตยสารการ์ตูนไทยกำเนิดในรัชกาาลที่ 9) จัดส่งมาได้ที่กลุ่มนิเทศฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....คลิกอ่านรายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ้งในโรงเรียน

โพสต์9 ส.ค. 2561 03:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 03:17 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา โพนสวางนางิ้ววิทยา...สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งให้ดรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน  (Coding at school Powered by KidBright) รายละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้ สพฐ.ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว และกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูตามรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้
        1) ให้ตอบรับเข้าอบรมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
        2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
        3) ค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โรงเรียนละ 5,200 บาท
        4) ในวันที่เข้าอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) ไปด้วย
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......

1-10 of 792