หนังสือราชการ


การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3 ขวบ) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจังหวัดนครพนม ได้แต่งตั้งคณ/ะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 674/2561 ที่แนบ และให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. สำแนาแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และเตรียพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินที่จะออกติดตาม ต่อไป
        2. ขอให้โรงเรียนทุกแห่งตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม www.edunkp.go.th......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

        1. หนังสือราชการ  2. คำสั่งจังหวัดนครพนม  3. แบบสอบถาม/เครื่องมือเพื่อการวิจัย

การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ...ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3 ขวบ) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัดมีส่วนร่วม และได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ส่งคำสั่งของจังหวัดนครพนม เพื่อแจ้งบุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติราชการ ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดที่มีรายชื่อตามคำสั่งจังหวัดนครพนม และคณะดำเนินการวิจัย (ตามคำสั่งที่แนบ) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึง 23 กรกฏาคม 2561 พร้อมทั้งให้โรงเรียนตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ website สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม www.edunkp.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบท้านหนังสือนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์...ด้วย สพฐ. กำหนดปชุมเชิงปฏบัติการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยส่งเสริมคุณธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันทีี่ 21-24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้ง นางฐิติรัตน์ เพชรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นคณะวิจัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยส่งเสริมคุณธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียด
    

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 9

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ตามที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ สพฐ. ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธให้ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 8 รุ่น ซึ่งในปีพุทธศักราช 2561 ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 จากโรงเรียนที่ยังมิเคยได้รับการยกย่องใฟ้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน โดยเปิดรับสมัครตั้งเต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดการรับสมัครดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 มายังโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก www.vitheebuddha.com หรือสอบถามรายละเอียดได้กับพระณรงค์เดช อธิมุตโต หมายเลขโทรศัพท์ 081-449 5095  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ประจำปี 2561

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 10 %..ด้วย สพฐ. กำหนดให้มีการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ให้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน จนประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ จนประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนและหน่วยงานอื่นได้
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ แลเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 สมัครเข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ประจำปี 2561 และขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการประเมินฯ กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับชมการจัดประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติให้จัดประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. อาคาร สพฐ.4
        ในกานี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนรับชมการประชุมได้จาก 3 ช่องทาง ดังนี้
            1. www.obectv.tv
            2. www.youtube.com/obectvonline
            3. www.facebook.com/obectvonline...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16/2561

โพสต์19 มิ.ย. 2561 09:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 09:23 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ด้วย มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จะประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16/2561 เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด ส่งโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการนำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาคต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมโครงการจัดการเรียนรู้นครพนม ใต้ร่วมพระบารมี

โพสต์19 มิ.ย. 2561 09:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 09:10 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) บ้านชะโนต บ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" บ้านคำเม็ก บ้านนามะเขือ และบ้านยอดชาดวิทยา...ด้วย จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กำหนดจัดค่ายแกนนำมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยพระบารมี ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 และกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดค่ายแกนนำมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระบารมี ในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังกำหนดการที่ส่งมาด้วย 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จึงขอความอนุเคราะห์และขออนุญาตบุคลากรที่มีรายชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวา และสถานที่ ดังกล่าว โดยเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ จากงบประมาณโครงการ ทั้งนี้ให้นำหนังสือขออนุญาตไปราชการ และขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปด้วยเพื่อประกอบหลักฐานการเบิกจ่าย...คลิกอ่านรายละเอีดเพิมเติม
            

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร Coaching skill for teachers by points you

โพสต์19 มิ.ย. 2561 08:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 08:52 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด...ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กำหนดจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการ Coaching เพื่อ Coaching ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจศาสตร์ของการ Coach มีทักษะการโค้ช และสามารถนำศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการโค้ช และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในหัวข้อการพัฒนา เรื่อง "Coaching Skill for Teaching by Point of you"
        ดังนั้น สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจประสงค์จะเข้าอบรม สมัครเข้าอบรมและสำรองที่นั่งได้ฟรี จำนวน 80 คน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศน. ธนัชญา นามเหลา เบอร์โทร 09 3328 1739 หรือ ศน.นัยนา ฉายวงค์ เบอร์โทร 08 5924 88487...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 มิ.ย. 2561 10:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 10:22 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และวัดประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้น ม.1-3 และรายงานผลภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผ่านระบบ E-Mes
        บัดนี้ สพฐ. ได้ส่งเครื่องมือวัดความสามารถในการอ่าน การเขียน และประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านมาให้แล้ว จึงให้โรงเรียนดำเนินการ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานทางระบบ E-Mes ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561....คลิกอ่านรายละเอียด

1-10 of 711