หนังสือราชการ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โพสต์17 ต.ค. 2562 09:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 09:22 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่ง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1-3 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง
        บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้วิเคราะห์ผลการประเมินแล้วพบว่า ยังมีนักเรียนำนวนหนึ่งที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ ข้อ 1) - ข้อ ๔) ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        

                

การขอรับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 ต.ค. 2562 09:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 09:10 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ทราบ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4) และส่งเอกสารประกอบการขอรับการประเมิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-6) กลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 ต.ค. 2562 08:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 08:36 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดทราบแล้ว นั้น
        บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ตัวแทนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 เป็นไปด้วยดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในแต่ละกิจกรรมได้ศึกษาเกณฑ์การแข่งขันอย่างละเอียด จัดเตรียมเอกสาร สื่อในการนำเสนอ และส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 ที่ส่งมาพร้อมนี้ ...คลิกอ่านรายละเอียด
        
        

        

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Google forms) จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์17 ต.ค. 2562 08:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 08:11 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบท้าย)...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นชอบให้ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามสภาพจริงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งนำเสนอแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสังกัด ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายเข้าตอบแบบสอบถาม โดยสแกนแบบสอบถามตาม URL : https://bit.ly/๒ku๔ldl หรือสแกนตาม QR CODE ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา

โพสต์17 ต.ค. 2562 03:55โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 07:41 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี บ้านยอดชาดวิทยา บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา บ้านนาเลียง และหนองสังข์ราษฎร์บำรุง....ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีเป้าประสงค์ คือ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการตนเองทั้งด้านบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยมีการกำหนดเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน มีระบบสารสนเทศ (Info) สำหรับผู้บริหารและครูในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นั้น
        ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 7 โรเรียน และจะจัดประชุมปฏิบัติการกิจกรรม Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1    
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1.แจ้งบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
        2.แจ้งบุคลากรตามคำสั่ง สพป.นครพนม เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

โพสต์17 ต.ค. 2562 01:54โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 01:56 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด...ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ได้ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 สถานที่จัดงานดังกล่าวอยู่ที่อำเภอเรณูนคร และอำเภอธาตุพนม นั้น
        บัดนี้ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันเพื่อทราบตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ (โรงเรียนสามารถดูประกาศผลการแข่งขันดังกล่าวฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://esan69.silapa.net/sp-npm1)...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

โพสต์4 ต.ค. 2562 02:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2562 02:48 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ด้วย กรมการศาสนาจะดำเนินการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัะยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ซึ่งโรงเรียนสามารถส่งเข้าประกวดได้ระดับละ 2 ทีม ประกอบด้วย ประเภททีมชายล้วน 1 ทีม และประเภททีมหญิงล้วน 1 ทีม ทีมละ 5 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค ต่อไป
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดกรอกใบสมัครตามแบบ สภ.1 พร้อมแนบภาพถ่ายการสวดมนต์ทั้งโรงเรียน จำนวน 2 ภาพ ส่งสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เบอร์โทรศัพท์ 042-516051 ผู้ประสานงาน นางสาวณฐกนก มุ่งอุ้งกลาง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2562 ครั้่งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

โพสต์4 ต.ค. 2562 02:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2562 02:37 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรากร เขต 1-2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 6 ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) เพื่อเป็นการสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานและจัดหารายได้การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาจำหน่ายเสื้อแจ็คเก็ต ราคาตัวละ 390 บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) สำหรับเสื้อแจ็คเก็ต มีรูปแบบเดียวทั้งชายและหญิง รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต สั่งจองเสื้อแจ็คเก็ต (JACKET) ที่ระลึกงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. เสื้อแจ็คเก็ต มีรูปแบบเดียวทั้งชายและหญิง จำหน่ายตัวละ 390 บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
2. สามารถดาวน์โหลดแบบเสื้อได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ และสั่งหลักฐานการสั่งจองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 หรือที่ email : mmapudphong@gmail.com ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
๓. การโอนเงินสำหรับหน่วยงานที่สั่งซื้อเสื้อ แจ็คเก็ต บัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 855 0 235628 ชื่อบัญชี น.ส.พิมพ์ใจ เสือประเสริฐ หรือ นางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ หรือ นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล
อนึ่ง หากมีข้อสงสัยการดำเนินเกี่ยวกับการสั่งจองเสื้อ ขอให้ติดต่อผู้ประสานงาน นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์ โทรศัพท์ 086625 4027และนางมาลินี ผุดผ่อง โทรศัพท์ 089 202 6816 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ...คลิกอ่านรายลัเอียดเพิ่มเติม


การขอตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกกปัญญา

โพสต์4 ต.ค. 2562 02:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2562 02:27 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน....ตามที่ กลุ่มบริษัททรู ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดฏลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน แะลสถานศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ดครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED และโครงการทรูปลูกปัญญา ด้วยการมอบสื่อ และอุปกรณ์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นสื์ และโปรแกรมสื่อเสริมเพื่อการเรียนการสอนทรูคลิกไลฟ์ให้กับโรงเรียน และสถานศึกษาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  รวมจำนวน 5,791 แห่งนั้น  เนื่องจากไทยคมได้ประกาศเปลี่ยนแปลงดาวเทียมที่จะให้บริการแก่ทรูวิชั่นส์เมื่อสิ้นปี 2562 จึงทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ไอซีทีดังกล่าว ไม่สารมารถรับชมช่องรายการผ่านชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ได้ ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนสามารถรับชมช่องรายการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณ LNB บนจานดาวเทียม และตรวจสอบกล่องรับสัญญาณทรูวิชั่นส์ โดย กลุ่มบริษัททรูจะให้เจ้าหน้าที่ทรูวิชั่นส์ติดต่อโรงเรียนระหว่าง เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562 เพื่อนัดวัน เวลา รับบริการตรวจสอบ และเปลี่ยนอุปกรณ์ของดครงการโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนทรูปลูกปัญญา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัด (รายชื่อตามที่ส่งมาพร้อมนี้) ทราบและพิจารณาการตรวจสอบ และเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัททรูจะประสานกับโรงเรียนก่อนดำเนินการ.....คลิกอ่านรายละเอียด

การสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

โพสต์4 ต.ค. 2562 01:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2562 02:08 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้จัดการสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 12 (PSMAC#12) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้แสดงงออกซึ่งความสามารถทางวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอัจฉริยภาพทางวิชาการให้นักเรียน ต่อไป
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจ เพื่อทราบและส่งนักเรียนเข้าทำการสอบแข่งขันดังกล่าว รายละเอียดดังประกาศ/ระเบียบการแข่งขันฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1-10 of 1230