หนังสือราชการ


การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม

โพสต์13 ธ.ค. 2561 02:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว... ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอเรียนเชิญทุกท่านตามสำเนาคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่แนบท้ายหนังสือนี้ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเจริญ - คุณหญิงวรรษ สิริวัฒนภักดี (บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม

โพสต์13 ธ.ค. 2561 01:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 01:53 ]

เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด.... ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอเรียนเชิญประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด ตามสำเนาคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่แนบท้ายหนังสือนี้ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ี 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แต่งตั้งคณะกรรมการพีเลี้ยงประจำอำเภอโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โพสต์13 ธ.ค. 2561 01:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 01:35 ]

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สุนทรวิจิตร ศรีโพนทองวิทยา บ้านท้าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) บ้านนาคอกควาย ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) เรณูวิทยาคาร บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านชะโนต และบ้านผึ้ง... ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งในปีการศึกษา 2561 สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการขอรับการประเมินเพื่อขอรับตรา"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561 มีการตรวจสอบขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแบบบันทึกผลการประเมินการทดลอง 20 กิจกรรม/แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพรายงานการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ นั้น 
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพี่เลี้ยงประจำอำเภอให้คำแนะนำ และคำปรึกษาการเขียนรายงานการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม และการเขียนโครงงานของครูให้เป็นไปตามกรอบการประเมินของ สพฐ. ในดครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  ปีการศึกษา 2561....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ และการประกวดกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนาพิธี ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์13 ธ.ค. 2561 01:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 01:57 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ด้วย วัดมหาธาตุร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม กำหนดจัดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ และการประกวดกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนาพิธี ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งแบ่งการประกวดสวดมนต์หมูฯ ทำนองสรภัญญะ ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) และการประกวดกล่าวคำอารารธนาในพุทธศาสนาพิธี (ระดับ ป.4-ม.3) โรงเรียนส่งเข้าประกวดฯ ได้ระดับละ 1 ทีมๆละ 5 คน (จำกัดทีไม่เกินประเภทละ 35 ทีม) 
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์การประกวดให้โรงเรียนในสังกัด ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดฯ ดังกล่าว กรอกใบสมัครส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณฐกนก มุ่งอุ้งกลาง โทร.042-516051 , 06-28127542 ตามรายละเอียดการประกวดที่แนบมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเมินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"ปีการศึกษา ๒๖๖๑

โพสต์13 ธ.ค. 2561 00:59โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 00:59 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561....ตามที่ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรแกนนำท้องถิ่น และให้สำนักงานเขตพื้นที่จัดอบรมให้โรงเรียนที่เข้าโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ในหัวเรื่อง การประเมินอนนไลน์และการทำโครงงานแบบสืบเสาะ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้ดรงเรียนขอรับตราพระราชทาน ในรุ่นที่ 1-8 จำนวนโรงเรียน รวมทั้งหมด 73 โรงเรียน นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งครูที่เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8 (ดังรายชื่อที่แนบ) ยกเลิกการประเมินระบบออนไลน์
        2. โรงเรียนส่งเอกสารให้ สพป.นครพนม เขต 1 (ดังรายละเอียดการส่งดังเอกสารหมายเลข 1) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้าปี 2561

โพสต์7 ธ.ค. 2561 06:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 06:45 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า ปี 2561 รายละเอยดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้ง นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร ครูโรงเรียนบ้านสร้างหิน จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับสัญญาการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ไฟล์เอกสารรายงานการวิจัย 3 บท ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 โดยส่งทาง e-mail ที่ kudoaw@hotmail.com รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และเร่งดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จโดยให้จัดส่งภายในเดือน มิถุนายน 2561 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการวิจัยเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณที่รับได้รับอนุมัติในงวดที่ 2 เข้าบัญชีนักวิจัย จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อส่งสัญญาณขอรับทุนวิจัย และไฟล์เอกสารรายงานการวิจัย 3 บท พร้อมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อส่งเอกสารรายงานผลการวิจัย นำเสนอผลการวิจัย และปรับแก้เอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ กรณีที่นักวิจัยไม่ขอรับทุนอุดหนุนเพิ่มเติมเนื่องจากดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้แจ้งให้ทราบ และจัดส่งเอกสารรายงานผลการวิจัย เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดที่ระบบ AMSS ++

การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์5 ธ.ค. 2561 20:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 20:10 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.นครพนม เขต 1 ดำเนิน การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test :  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ NT Access ที่เว็บไซต์ http://nt.obec.go.th แล้วนั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธฺ์ิสอบผ่านระบบ NT Access ในระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2561 หากมีปัญหาติดต่อ นายพรชัย สุวรรณบำรุง โทร.0917427649....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดส่งหนังสือผลงานวิจัยและนวัตกรรม/ฺBest Practices แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2560

โพสต์5 ธ.ค. 2561 19:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 20:09 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น ธารน้ำใจ บ้านโคกกลาง บ้านวังตามัว บ้านแสนพันหมันหย่อน และบ้านหนองงผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส่งหนังสือผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Practices แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2560 ให้กับโรเรียนในฝันในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ผลงานไปสู่โรงเรียนในโครงการ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1 จึงแจ้งผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน มารับหนังสือดังกล่าวที่กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การแข่งขันมหกรรมวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์

โพสต์29 พ.ย. 2561 01:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 20:08 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านสำราญ และบ้านชะโนต....ตามที่ สพฐ.ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบและได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานและเกณฑ์การตัดสินให้เจ้าภาพการจัดการแข่งขั้นทั้ง 4 ภาค ตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2561 ขอเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการ และหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง และการแสดงวิทยาศาสตร์ ดังนี้
    1. กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันเป็น 2 รอบ โดยคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 12 ทีม เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการทำการทดลอง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของระดับภูมิภาคที่มีจำนวนทีมเข้าแข่งขันจำนวนมาก
    2. กิจกรรมโครงงานประเภททดลองและการแสดงวิทยาศาสตร์ กำหนดให้ส่งรูปเล่มรายงานก่อนการแข่งขัน จำนวน 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้คะแนนรายงานได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งจากเดิมกำหนดให้ส่งรายงานในวันแข่งขัน ไม่สามารถพิจารณารูปเล่มรายงานจำนวนมากได้ทันในเวลาที่กำหนด
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนชี้แจงครู/บุคลากร ดังนี้
    1. กิจกรรมต้องส่งรูปเล่มก่อนการแข่งขัน 7 วัน ส่งที่นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 100 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ดังนี้
        - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
        - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำราญ
        - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะโนต
    2. สำหรับโรงเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้
        - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
        - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง

         คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์28 พ.ย. 2561 00:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 20:07 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) บ้านโพธิ์ตาก ศรีโพนทองวิทยา บ้านผึ้งและบ้านคำสว่าง....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนทั้ง 6 โรง ตามรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1-10 of 946