หนังสือราชการ


การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

ด้วย สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการและแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2562 การแข่งขันทักษะภาษาไทยแบ่งออกเป็นประเภทนักเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตัดสินผลงานรอบคัดเลือก และประกาศผลผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศให้ทราบในภายหลัง
เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้
เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
1. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนประเภทการแข่งขันละ 1 คน เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับเครือข่าย
2. เครือข่ายดำเนินการแข่งขันแล้วสรุปส่งรายชื่อผลการคักเลือกตัวแทนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ส่วนการแข่งขันในระดับเขตจะแจ้งวันเวลาให้ทราบภายหลัง
3. โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยที่สนใจส่งผลงาน (แต่งกลอนสุภาพ) โดยส่งผลงานโดยตรงไปที่สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น 5 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิดบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ สำหรับโรงเรียนประชารัฐรุ่น 3 และรุ่น 3 เพิ่มเติม

โพสต์16 เม.ย. 2562 16:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนหนองญาติ...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนประารัฐ รุ่น 3 ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารที่รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำ โดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากว่า "กองทุนโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน...และขอให้จัดส่งรายละเอียดบัญชีกองทุน ผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/goms/RUOIZXf๔๔Xtpo๒k๘๒ (สามารถแสกน QR code) ด้านล่างแทนได้ และจัดส่งสำเนาบัญชีกองทุนฯที่ reportpcr@gmail.com ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 รายละเอียดที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ตรวจสอบ และเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดบัญชีกองทุนฯครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ตามเวลาที่กำหนด  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:39 ]

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ).....สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าได้จัดทำเกณฑ์ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดำเนินการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดการประเมินความพร้อม ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ 4) การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ดำเนินการประเมินความพร้อมของตนเอง รายงานผลการประเมินตนเองระยะที่ 2 ทางออนไลน์ https://forms.gle/UXsSspNeQeGroVYa6 และส่งเอกสารแบบประเมินความพร้อมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที 8 เมษายน 2562....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

        

การจัดกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน

โพสต์4 เม.ย. 2562 23:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:05 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร และโรงเรียนอนุบาลนครพนม...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ขบวนการในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ต่อไป
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน หรือ ผู้แทน และครู 2 คน ลงทะเบียนตอบรับที่ http://greenschoolcamp62.eesdobec.com ในการนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุนทรวิจิตร และโรงเรียนอนุบาลนครพนม ทั้งนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากจุดอบรม จึงขอให้โรงเรียนดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งลงทะเบียนตอบรัยไปที่ http://greenschoolcamp62.eesdobec.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
        2. ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวไปที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้ทราบด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    

โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019

โพสต์4 เม.ย. 2562 23:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:33 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติโครงการAustralia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019 โดยให้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนทีจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมกันระหว่างเด็กนักเรียนปกติ และเด็กนักเรียนพิเศษ เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือพิการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 12 วัน (ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562)
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียน และครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่มีความพร้อมได้ทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งเอกสารหลัฐานการสมัคร มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 เม.ย. 2562 21:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:23 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยระดมผู้เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำข้อมูลมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ต่อไป
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1แจ้งข้าราชการครูในสังกัดของท่าน จำนวน 1 ราย คือ
        1. นายจุมพลภัทร์ ตามา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ณ สถานที่จัดประชุม...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

โพสต์2 เม.ย. 2562 21:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2562 21:20 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)....ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างยั่งยืนด้วยกรอบคิดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน โดยประกาศเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด เขตละ 2 โรงเรียน ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ได้วางแผนฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกทุกโรง ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เมษายน 2562
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เข้าร่วมโครงการฯ จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาเข้าับการพัฒนาดังกล่าว ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        

ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม)

โพสต์2 เม.ย. 2562 21:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2562 21:07 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่ครบ 5 ปี มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสมัครใจเข้ารับการประเมินฯ ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งกำหนดการ ดังนี้
        1. ส่งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีื จำนวน 15 แห่ง
        2. ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR พร้อมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จัดส่งรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมรายงานการประเมินตนเองมายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 17 เมษายน  2562 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะได้ดำเนินการรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาส้มพันธ์โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข

โพสต์29 มี.ค. 2562 00:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 00:38 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน... ด้วย สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 6 วัดทางสายเขาชัยบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมุข เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบภาพยนตร์ การ์ตูนเรื่อง ทอขุมนรก และรูปแบบเพงธรรมะภาพยนต์ประกอบเพลงมาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
        เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษาเข้าถึงสื่ออย่างสร้างสรรค์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข ดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดทราบ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


การดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์25 มี.ค. 2562 03:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2562 03:05 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน...ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เมื่ิอวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 มาตรฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จำนวน 4 มาตรฐานที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
        1. ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ข้อ ดังนี้
            1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และให้สถานศึกษากำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน
            2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            3) ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
            4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และวิธีการที่เหมาะสม
            5) ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
            6) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประจำทุกปี
        2. ให้รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และรูปแบบ File word ส่ง amss++ ที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562
     3. จัดทำ SAR รายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และรูปแบบ File word ส่ง amss++ ที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562
         หากสถานศึกษาใดมีปัญหาอันอาจเกิดจากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการที่เหมาะสม (ข้อ4) และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมารตฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ข้อ 6) ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประสานขอคำแนะนำจากกลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1-10 of 1029