หนังสือราชการ


การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และให้โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรง.....

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธที่ http://www.vitheebuddha.com/maim.pht ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้
        1. โรงเรียนที่สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทางเว็บไซต์แล้ว ให้เข้าประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
        2. ให้โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 20 โรง สมัครเข้าร่วมโครงการวิถีพุทธทางเว็บไซต์ และประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงตาม วัน เวลาที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สุนทรวิจิตร บ้านนาคอกควาย บ้านชะโนต บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์).....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 โดยจัดการอบนมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และจะประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าข้าราชการครูในสังกัดของท่านมีความรู้ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏฺบัติหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด  ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สุนทรวิจิตร ปลาปากราษฎร์บำรุง บ้านหัวบึงทุ่งฯ และโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี.....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในเรื่อง วิทยาการคำนวณ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน (รายละเอียดดังแนบ) ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งครูที่สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามจำนวนที่แนบเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตาม วัน เวลา และสถานที่ ๆ กำหนด (พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เวลา 08.30-09.00 น.) ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        

การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย...ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการสอบและดำเนินการบริหารการจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในฐานะศูนย์ประสานการสอบ ให้ประธานเครือข่ายแจ้งโรงเรียนที่เป็นสนามสอบได้ยืนยันการเป็นสนามสอบในการทดสอบในครั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ประธานเครือข่ายทำหนังสือแจ้งให้ศูนย์ประสานการสอบ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ บ้านหนองค้าโคกกุง และปลาปากราษฎร์บำรุง...ด้วย สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำผลงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียรู้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ดังนี้
        1. โรงเรียนบ้านกุรุคุ โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project citizen) ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 4 คน
        2. โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ตัวแทนโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วยครู 1 คน และนักเรียน 4 คน
        3. โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ตัวแทนโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้นำเสนอผลงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน
        4. โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ตัวแทนโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ผู้นำเสนอผลงาน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน
        ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนำผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณที่โอนจัดสรรที่โอนจัดสรรมาตั้งเบิก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สุนทรวิจิตร ปลาปากราษฎร์บำรุง บ้านหัวบึงทุ่ง ฯ และโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี.....ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษา ให้สามารถตัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุฝอุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (รายชื่อโรงเรียนดังแนบ) บง. 116 นั้น (รายชื่อโรงเรียนดังแนบ)
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2562...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การนิเทศและติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)...ตามที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2562 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามโครงการ เพื่อการประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมดังกล่าวไปแล้ว พร้อมทั้งสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และโครงการในภาพรวม ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2562
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1-2) เตรียมความพร้อมเพื่อรับการนิเทศและติดตาม ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์19 ส.ค. 2562 02:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2562 02:21 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 35 โรงเรียนตามรายชื่อ ดังแนบ...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งผู้บริหาร จำนวน 35 โรงเรียน และครู 2 คน (รวมทั้งสิ้น 3 คน) จากโรงเรียน 10 ตำบลที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน ปีการศึกษา 2562

โพสต์18 ส.ค. 2562 23:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 23:12 ]

เรียน ประธานเครือข่าย ทุกเครือข่ายในสังกัด...ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา และกำหนดแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และใช้เครือข่ายเป็นฐานในการพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 7,700 บาท เพื่อให้ประธานเครือข่ายดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการอ่าน การเขียน และคิดเลขเป็น สำหรับนักเรียนในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับหนังสือบันทึกความสำเร็จโครงการคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"

โพสต์17 ส.ค. 2562 11:08โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2562 11:10 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำหนังสือบันทึกความสำเร็จโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 13) เพื่อมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนนั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้มารับหนังสือบันทึกความสำเร็จโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 13) ได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามบัญชีจัดสรร ดังแนบ..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1-10 of 1185