หนังสือราชการ


การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์11 ก.พ. 2562 16:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง... ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้กำหนดประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบตามโครงการรายละเอียดทราบแล้ว นั้น
    เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ดำเนินการดังนี้
        1. แจ้งข้าราชการครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขอให้โรงเรียนที่เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบ ๆ ละ 1 คน ตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้เข้าประชุมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประสานการสอบในแต่ละอำเภอ ตามตารางที่ส่งมาพร้อมนี้
        2. ให้โรงเรียนจัดห้องสอบตามคู่มือการจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และดำเนินการสอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
        3. ให้โรงเรียนบันทึกคะแนนการประเมินผ่านระบบ NT Access หลังเสร็จสิ้นการประเมิน
        4. ให้โรงเรียนส่งบันทึกคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ศูนย์ประสานการสอบภายในวันที่ 14 กุุมภาพันธ์ 2562
        5. เอกสาร หลักฐานการเบิก - จ่ายค่าอาหารกลางวันให้ใช้แบบฟอร์มที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำหนด ส่งให้ศูนย์ประสานการสอบภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

       3. คำสั่ง สพป.นครพนม ที่ 25/2562
      

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน

โพสต์6 ก.พ. 2562 01:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 01:57 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ และก่อให้เกิดเมืองต้นแบบวัฒนะรรมการอ่านที่เป็นรูปแบบความสำเร็จของการพัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในภูมิภาคและชุมชนเมือง
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เห็นควรประชาสัมพันธ์การรับสมัคีคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มติดตาม และประเมินผล สำนักเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 247 0013 ต่อ 1327 หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.go.th หัวข้อ ข่าวประกาศ.......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 01:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 01:31 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนเกิดความชำนาญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้ จึงประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 โดยมีเกมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา 2 รายการ คือ เกมการแข่งขันที่ 1 “Robo Bit Racer” และเกมการแข่งขันที่ 2 “Mission Challenge” ซึ่งผู้ชนะเลิศรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 (เกมการแข่งขันที่ 1, 2) จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน World Robot Games 2019 ณ ประเทศไทย โดยไม่เสียค่าสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นสมควรให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจทราบ และสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมและแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ครั้งที่ 19 ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th/robot ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : robot@tpa.or.th หรือฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร 02 258 0320 - 5 ต่อ 1113 และ 1111 (ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.) และติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ทาง Facebook : TPA Robot  ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)

โพสต์6 ก.พ. 2562 00:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 01:01 ]

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เอกสารดังแนบ)...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ส่งบัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม นั้น
        ในการนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีรายชื่อเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนขั่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำอุปกรณ์ และเอกสารรายละเอียด ดังนี้
             1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7 ขึ้นไป มีระบบเชื่อมต่อสัญญาณ wireless
        2. E-mail address
        3. สำเนาเอกสารการขออนุญาตไปราชการ
        4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        5. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive หรือ HDD Eternal
        6. ปลั๊กสามตา ความยาวของสายไฟไม่ต่ำกว่า 5 เมตร
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระุพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 00:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
        เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้การสนับสนุนหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน
        2. ประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศานา "มาฆบูชา" และเชิญชวนให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสีขาว ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบุชา
        3. ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย ต่อสาธารณชน....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (์NT)

โพสต์6 ก.พ. 2562 00:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 00:30 ]

เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกาษาขั้นพื้นฐาน ทุกศูนย์...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประเมินความสามารถวัดความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันทีี่ 6 มีนาคม 2562 เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ดังนี้
        1. ให้ศูนย์เครือข่าย ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน (ตามสิ่งที่แนบมาด้วย)
        2. กรณีโรงเรียนเอกชนและการศึกษาพิเศษ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์เครือข่ายฯใกล้เคียงให้ศูนย์เครือข่ายฯ นั้น แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับโรงเรียนในศูนย์ด้วย เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการตามที่ประชุมแล้วให้ศูนย์เครือข่ายส่งไฟล์รายชื่อคณะกรรมการดังกล่าว (ไฟล์ word) ทาง e-mail : pornchai.suwannabamrung@gmail.com ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562....คลิกอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประาจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec Awards ระดับภาค ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.พ. 2562 02:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 02:57 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกตำแหน่ง/สายงาน สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและบุคคลทั่วไป และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงาน/สถานศึกษาไปแล้วนั้น
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เพิ่มเติม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC (OBEC AWARDS) ดังรายการที่ส่งมาด้วย ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การประกวดแต่ละประเภทรางวัล หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์การประกวดระดับภาคได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.obecawards.net ของแต่ละภูมิภาค โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ในรายการเพิ่มเติม ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จึงให้ผู้สนใจสมัครเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 และส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

โพสต์5 ก.พ. 2562 02:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 02:29 ]

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านชะโนต และบ้านยอดชาดวิทยา...ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโครงการ  TFE (Teams For Education) พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มีคุณภาพ โดยกำหนดประชุมชี้แจงการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  โดยผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการจากโครงการฯ และให้นำหนังสือขออนุญาตไปราชการและหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการมาในวันประชุมด้วย นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ  TFE (Teams For Education) พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ

โพสต์5 ก.พ. 2562 02:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 02:16 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งบัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง ณ ไปปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกงบประมาณจากโครงการฯ ของเขตพื้นที่การศึกษา....คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

โครงการประชุมสัมนาเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0

โพสต์5 ก.พ. 2562 02:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 02:08 ]

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนแดง บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) บ้านแสนพันหมันหย่อน บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) บ้านดงโชค บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น บ้านโพธิ์ตาก บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ บ้านดงติ้ว บ้านวังกระแส บ้านนาทุ่งมั่ง บ้านโพนทัน บ้านคำสว่าง บ้านปลาปากปากน้อย อนุบาลนครพนม บ้านกลางบ้านหนาด และบ้านหนองกุง....ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมกับเครือข่ายคุรุทายาทนักพัฒนาการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการจัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งเครือข่ายคุรุทายาทนักพัฒนาการศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมดังกล่าว เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขอความอนุเคราะห์เบิกจากต้นสังกัด นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว เข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


1-10 of 990