หนังสือราชการ


การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์13 มิ.ย. 2562 08:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 08:02 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกำกำับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งบุคลากรในสังกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 1 คน และประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากงบประมาณที่โอนจัดสรรไปให้แล้ว ส่วนค่าที่พัก และค่าอาหารระหว่างประชุม สำนนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งให้ประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คือ นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 07:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 07:43 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 รายละเอียดทราบแล้วนั้น
        บัดนี้ การจัดการแข่งขันทักษะภาษษไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ 
        เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม ไปรับผลงานเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ครบถ้วน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-12.00 ณ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ปีการศึกษา 2562"

โพสต์13 มิ.ย. 2562 07:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
            1. ดำเนินการคัดกรองการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในสถานศึกษาทุกคน ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 โดยใช้เครื่องมือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และรายงานผลผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
                ภาคเรียนที่ 1 คัดกรอง และรายงนผลในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
                ภาคเรียนที่ 2 คัดกรองและรายงานผลภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
            2. การคัดกรอง ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะส่งเครื่องมือเข้าระบบ AMSS ++ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และขอความกรุณาเก็บแบบคัดกรองให้เป็นความลับ ห้ามส่งต่ทุกช่องทาง
            3. ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองการอ่านการเขียน ผู้บริหารเป็นประธาน ครูวิชาการเป็นรองประธาน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกรรมการ และครูประจำชั้นเป็นเลขานุการ
            4. เมื่อสถานศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองแล้ว พบว่านักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้สถานศึกษากำหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ไขนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้อย่างจริงจัง แและต่อเนื่อง เช่น การสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียน โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน
            5. ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำกับ ติดตามการพัฒฯาการอ่านออกเขียนได้อย่างใกล้ชิด และมีข้อมูลนักเรียนที่คัดกรองตามข้อ1 ครบทุกคน
            6. สภานศึกษาามารถศึกษาเอกสารความรู้เกี่ยวกับการสอนอ่านเขียนที่ประสบความสำเร็จได้จากเว็บไซต์ของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
            7. ให่สถานศึกษารายงานผลการพัฒนานักเรียนที่ประสบความำเร็จให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธฺ 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship

โพสต์13 มิ.ย. 2562 07:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 07:11 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด....ด้วย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2019 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์โดยบูรณาการความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามโจทย์กำหนด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและนักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games Thailand Championship 2019 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอัฉริยภาพเด็กไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.facebook.com/wrg.thailand...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


การประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน Phenomenon based leaning จากผู้เชี่ยวชาญของประเทศฟินแลนด์

โพสต์13 มิ.ย. 2562 06:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 06:54 ]

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครพนม และโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน Phenomenon based leaning จากผู้เชี่ยวชาญของประเทศฟินแลนด์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ในระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน Phenomenon based leaning ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฎิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

โพสต์13 มิ.ย. 2562 06:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 06:37 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) บ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุง...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้นักเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at school Powered by kidBright) รายละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว และกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการ เข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว เรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 256 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย รายละเอียด ดังนี้
        1. ให้ตอบรับเข้ารับการอบรม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม
        3. ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โรงเรียนละ 3,400 บาท จะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับใบเงินงวด
        4. ในวันที่เข้าอบรมให้ผู้เข้าอบรมทุกคนนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ไปด้วยทุกคน
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้่งที่ 5 "Thailand English Online contest by EOL system "TEOC5"

โพสต์13 มิ.ย. 2562 06:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 5 "Thailand English online contest by eol system "teocs" เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ กระตุ้นเยาวชนไทยให้ความสำคัญในกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ และค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวขนต่อไป 
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และครูผู้สอนในการพัฒนา และยกระดับการเรียนรู้ จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจ และมีความพร้อมพิจารณาตามความสมัครใจในการสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้่งที่ 5 "Thailand English Online contest by EOL system "TEOC5"สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณพรเพ็ญ โอภาสวิทยารักษ์ และคุณจุฑามาส ชาลีคลี หมายเลขโทรศัพท์ 021078725 และ 086-9094146 โทรสาร 021708726 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


        

การยืนยันรายการงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 05:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 05:56 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ โรงเรียนบ้านคำสว่าง และโรงเรียนบ้านนาคู่...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงบประมาณนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณา ตรวจสอบรายการ และยืนยันความต้องการขอรับการจัดสรรงบลงทุน รายการดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาความพร้อมในการดำเนินงานบนห้วงเวลาที่จำกัด ซึ่งทุกโรงเรียนที่ยืนยันขอรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน กันยายน 2562 โดยแจ้งการยืนยันผ่าน https://bit.ly/๒HS๙GKO และจัดส่งเป็นหนังสือราชการเพื่อยืนยันความต้องการของโรงเรียนที่อีเมลล์ reportpcragmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        ในดารนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คือโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ โรงเรียนบ้านคำสว่าง โรงเรียนบ้านนาคู่ เข้าไปยืนยันตามวันและเวลา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์รักภาษาไทยแห่งขาติ ปี 2562

โพสต์9 มิ.ย. 2562 23:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 00:06 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์รักภาษาไทยแห่งขาติ ปี 2562 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1
       เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.นครพนม เขต 1 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        

การอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TFE(Teams For Education)

โพสต์9 มิ.ย. 2562 21:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2562 21:37 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ...ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายผระจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโครงการ TFE(Teams For Education) พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TFE(Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องไอฮอล 2 โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม (รายละเอียดที่ส่งมาด้วย 4) นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) แจ้งบุคลากรทางการศึกษา รายชื่อดังเอกสารแนบ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) เข้าประชุมปฏิบัติการตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด พร้อมส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1-10 of 1092