หนังสือราชการ


การขอยกเลิกหนังสือ

โพสต์11 ต.ค. 2561 20:09โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 20:09 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ บ้านคำสว่าง และบ้านนาคู่...ตามหนังสือที่อ้างถึง สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งกรอบวงเงินลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสำนักงบประมาณนั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ขอยกเลิกหนังสือ สพป.นครพนม เขต 1 ที่ ศธ 04060/3060 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่องการแจ้งกรอบวงเงินลงทุนในโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ารจัดงานมหกรรมควงามสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 20:01โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 20:02 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด....ตามหนังสือที่อ้างถึง สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งบุคลากรที่มีความประสงค์เป็นกรรมการตัดสินตามแบบเสนอชื่อเป็นกรรมการความแจ้งแล้วนั้น จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
    1. ให้ดรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรมตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน หากมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ให้แจ้งข้อมูลไปยัง สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจะโอนข้อมูลไปที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
    2. ให้โรงเรียนติดตามความเคลื่อนไหวและตรวจสอบสถานที่แข่งขัน วัน เวลา ที่แข่งขันได้ที่เว็บไซต์ ศิลปภาคอีสาน...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้

โพสต์9 ต.ค. 2561 21:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:24 ]

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามหนังสือที่อ้างถึง สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2562 ให้ดรงเรียนบันทึกข้อมูลทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ในระหว่างเดือน กันยายน 2561- กุมภาพันธ์ 2562 โดยรายงานข้อมูลทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
        บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 แล้วพบโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลจำนวนหนึ่งตามบัญชีที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงให้โรงเรียนดำเนินการและบันทึกข้อมูลเข้าระบบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ สพฐ. จะปิดระบบ..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

โพสต์9 ต.ค. 2561 21:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:09 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกีด....ตามที่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1,2,3,4, สพม. เขต 32 , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวีดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ขอความร่วมมือ สพป.ทุกเขตแจ้งบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรม มีความประสงค์เป็นกรรมการตัดสินให้กรอกข้อมูลตามแบบเสนอชื่อเป็นกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครู/บุคลากรที่มีความสนใจที่จะสมัครเป็นกรรมการตัดสินกรอกแบบเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตัดสินมายัง สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เพื่อรวบรวมส่งต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับภูมิภาค

โพสต์2 ต.ค. 2561 09:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 09:13 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก...ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีการศึกษา 2561 บัดนี้ใกล้ถึงกำหนดการจัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ระดับภูมิภาค นั้น
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ซึ่งชนะเลิศประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมัครเป็นตัวแทนเข้าค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ระดับภูมิภาค ในครั้งนี้ โดยส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ moral.group@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการจัดค่ายโครงงานระดับภูมิภาค ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวารม 2561 ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศผลการแข่งขันการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์2 ต.ค. 2561 09:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 09:04 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น
        บัดนี้ การแข่งขันได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันเพื่อทราบตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

โพสต์2 ต.ค. 2561 08:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 08:57 ]

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอความร่วมมือให้ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนยฺประสานงานดำเนินการจัดสอบ และได้แจ้งรายละเอียดการส่งข้อมูลนักเรียน ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่อ้างถึงไปแล้ว นั้น
    ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การแจ้งกรอบวงเงินลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์2 ต.ค. 2561 08:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 08:49 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ บ้านคำสว่าง และบ้านนาคู่..ด้วย สพฐ. สำรวจความต้องการจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐที่ขอตอบรับ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กำหนด
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ขอแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงบประมาณ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. พิจารณารายการที่จะได้รับจัดสรรและยืนยันความต้องการขอรับรายการดังกล่าวผ่าน http://goo.gl/j2iSsu ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561
        2....
        3....
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพื่อการวิจัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) แบบบูรณาการโดบใช้กระบวนการวิจัย

โพสต์28 ก.ย. 2561 04:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 07:57 โดย npm1 admin ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านหัวบึงทุ่ง สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ....ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ประชุมมีมติให้มมีคณะกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัดมีส่วยร่วม
        ดังนั้น สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้ท่านแจ้งผู้มีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสรุปผลการลงพื้นที่ศึกษาสภาพ ปัญหา การเก็บข้อมูล และสรุปผลวิจัยโครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย" ในวันที่ 28-30 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทย Thai competency test สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2561

โพสต์27 ก.ย. 2561 18:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 23:01 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน... ด้วย สพฐ. มีการดำเนินโครงการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีชาวต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นจำนวนมาก และประกอบกับบางคนต้องการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยของตนเอง แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศโดยตรง
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1-10 of 899