วิธีสร้างเกมเปิดป้ายใช้เทคนิคทริกเกอร์

วิธีสร้างเกมเปิดป้ายใช้เทคนิคทริกเกอร์ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ ซึ่งการสร้างเกมนี้ใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2010  สำหรับไฟล์เอกสารชุดนี้ใช้ประกอบการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เวอร์ชั่้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณครูพิมพิมล  แสนนาม ครูโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทำหน้าที่เป็นวิทยากร...จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ...การสร้างเกมเปิดป้ายโดยใช้เทคนิคทริกเกอร์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต ...หรือลิงก์ที่แปะไว้ใน "เทคโนโลยี"
Ċ
npm1 admin,
7 ก.ค. 2559 11:56
Comments