ศึกษานิเทศก์กับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ : ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า

การนำนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของ ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายให้ศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดที่  1  อีสานตอนบน ในงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 1  ระหว่างวันที่  25-27  กรกฎาคม  2559  ณ  โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์  อุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  บรรยายเมื่อวันที่  27  กรกฏาคม  2559  เวลา  08.30-12.00  น.

Comments