PowerPoint : พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  พ.อ.ณัฐพงษ์  เพราแก้ว  เลขานุการรัฐมนตรีช่วยการการกระทรวงศึกษาธิการ  บรรยายให้กับศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดที่  1  ระหว่างวันที่  25-27  กรกกฎาคม  2449  ณ  โรงแรมเซ็นทารา  และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  บรรบายเมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2559  เวลา  13.00-16.30  น.