ห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom)

                 
                                                      
                                                                                                                                                      
            https://drive.google.com/drive/folders/0B5x1Ah5L9aa8VEZoRUd6aVRvZlU                  https://drive.google.com/drive/folders/0B5x1Ah5L9aa8NkZFbE90ZWQ3OFU                  https://drive.google.com/drive/folders/0B5x1Ah5L9aa8MzN3cDBXaTNfTjA   
    มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล      คู่มือห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบพกพา       การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

  https://drive.google.com/drive/folders/0B5x1Ah5L9aa8dHh2dVFtMzdWWFk       
https://drive.google.com/drive/folders/0B5x1Ah5L9aa8YVJHZ2VBMU15Ync       
  ppt. :  Portable DLIT Classroom     การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้          
Comments