ดาวน์โหลดเอกสาร


 


 
 


 
หน้าเว็บย่อย (18): ข้อสอบ O-NET ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชัน 3 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ คู่มือการสร้าง Apple ID และเตรียมสร้าง Course บน iTunes U คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย คู่มือและแนวทางจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4 เล่ม แนวทางการเขียนรายงาน SAR แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปี 2557-2561 แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่อง แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพลงนิเทศธำรง เพลงสุจริต สพป.นพ.1 วิธีสร้างเกมเปิดป้ายใช้เทคนิคทริกเกอร์ ศึกษานิเทศก์กับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ : ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom) PowerPoint : พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว