นายอำนวย สุทธิคุณ


นายอำนวย  สุทธิคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
e-mail :  amnuay522@esdc.go.th
โทร.   :  083-140-6198
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ ศน.อำนวย สุทธิคุณ