นายทนงชัย บัวทอง
นายทนงชัย  บัวทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
e-mail : tb2549@gmail.com
โทร. :  089-940-4367