นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์


นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
tizongdo@gmail.com
โทร. 0658802524
Website :