นายสงวนศักดิ์ แสงผา


นายสงวนศักดิ์  แสงผา
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัด และประเมินผลการศึกษา
email : saguansak@esdc.go.th

 
โทร. :    083-342-4098

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ ศน.สงวนศักดิ์ แสงผา