นายสมประสงค์ แก้วระดี


นายสมประสงค์  แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
e-mail : kruuab@esdc.go.th
             kruuab@gmail.com
โทร.   :  086-228-7087


ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ ศน.สมประสงค์ แก้วระดี