นายสมประสงค์ แก้วระดี


นายสมประสงค์  แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
e-mail : kruuab@esdc.go.th
             kruuab@gmail.com
โทร.   :  086-228-7087  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ ศน.สมประสงค์ แก้วระดี