นางพรรณวดี มณีรัตน์


นางพรรณวดี  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
e-mail : pha_manee13@esdc.go.th
โทร.  : 081-369-3233
web :  https://sites.google.com/view/phanwadee-nkp1/ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ ศน.พรรณวดี มณีรัตน์