นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง


นางจันทร์เพ็ญ  แว่นเตื่อรอง  
JUNPEN  WAENTUEARONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
chansa7@esdc.go.th
Facebook : junpen.sakaew@facebook.com
ID line : junsakaew
โทร.  089-376-6577


ปฏิทินการปฏิบัติงานของ ศน.จันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง