นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี


นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
e-mail : anusit_kam@esdc.go.th
             anusit_kam@้hotmail.co.th
โทร.   :  086-267-9532
ปฏิทินการปฏิบัติงานของ ศน.อนุศิษฐ์ คำเพชรดี