นายวิทวินทร์ ประทังคติ


นายวิทวินทร์  ประทังคติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
e-mail : iamhongtay@esdc.go.th
        iamhongtay@gmail.com
โทร. :  097-979-7106ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ ศน.วิทวินทร์ ประทังคติ