ทำเนียบบุคลากร

                                   
         นายนิกุล  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
  nikul_man@esdc.go.th
     โทร. 0812626254
          
           ดูข้อมูล
      คลิกชมเว็บไซต์  
       นางพรรณวดี  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
pha_manee13@esdc.go.th
 โทร. 081-369-3233
นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
puthdawan@esdc.go.th
โทร. 081-954-8105
 นายสงวนศักดิ์  แสงผา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานวัดและประเมินผล    การศึกษา
saguansak@esdc.go.th
 โทร. 061-303-6715

  ่ีืjunpen.esdc.go.th                  
นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง
JUNPEN  WAENTUEARONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน
เลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
chansa7@esdc.go.th
โทร. 089-376-6577    
  
นายวิทวินทร์ ประทังคติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
iamhongtay@esdc.go.th
     โทร. 097-979-7106

 นายณัฐวุฒิ  นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
nut3412@esdc.go.th
nut3412@gmail.com
โทร. 097-053-2602
   นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
watcharapornpomhin@gmail.com
โทร. 0801699459
                  

นายสมประสงค์ แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
kruuab
@esdc.go.th
 โทร.
086-228-7087
 
 นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผล    การศึกษา
anusit_kam@esdc.go.th
โทร. 086-267-9532
  
นางยุพิน  ศรีหาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
nimyuphin@gmail.com
 โทร.
0862330978 

      นางสุวิภา เอกพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
   
                            

 
นางจีรณินท์ ไชยคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
j.p.chaiya@esdc.go.th
โทร.: 0980963978
ดูข้อมูล
 นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
tizongdo@gmail.com
โทร. 0658802524
ดูข้อมูล
 นายอนิวรรตน์ เดชทะศร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
aniwatt@gmail.com
โทร. 
0846043404
ดูข้อมูล
คลิกชมเว็บไซต์
นางสาววัชรา จันทา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 0971313184
 
ดูข้อมูล