ทำเนียบบุคลากร

                         ่ีืjunpen.esdc.go.th       
        นางพรรณวดี  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
pha_manee13@esdc.go.th
 โทร. 081-369-3233
       นายสงวนศักดิ์  แสงผา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานวัดและประเมินผล    การศึกษา
saguansak@esdc.go.th
 โทร. 061-303-6715
นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง
JUNPEN  WAENTUEARONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน
เลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
chansa7@esdc.go.th
โทร. 089-376-6577 
นายวิทวินทร์ ประทังคติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
iamhongtay@esdc.go.th
     โทร. 097-979-7106
       
                                      
นางจีรณินท์  ไชยคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
j.p.chaiya@esdc.go.th
โทร.: 0980963978
ดูข้อมูล
  นางวัชราภรณ์  ป้อมหิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการ    เรียนรู้
watcharapornpomhin @gmail
โทร. 0801699459
นายสมประสงค์ แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
kruuab
@esdc.go.th
 โทร.
086-228-7087
 
   
    นายณัฐวุฒิ  นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
nut3412@esdc.go.th
nut3412@gmail.com
โทร. 097-053-2602

                        

 นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผล    การศึกษา
anusit_kam@esdc.go.th
โทร. 086-267-9532
      
 
นางยุพิน  ศรีหาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
nimyuphin@gmail.com
 โทร.
0862330978 

     นางสุวิภา เอกพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
suwtpa.s@gmail.com
โทร.  0610255267
     นางสาววัชรา จันทา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 0971313184
 
ดูข้อมูล
   
                   

 นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
tizongdo@gmail.com
โทร. 0658802524
ดูข้อมูล
 นายอนิวรรตน์ เดชทะศร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
aniwatt@gmail.com
โทร. 
0846043404
ดูข้อมูล
คลิกชมเว็บไซต์
 นางสายสุดา  สุขวิพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
@gmail.com
โทร. 097 246 3069 

ดูข้อมูล
คลิกชมเว็บไซต์
นางจิราพร นาโพธิ์ตอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
@gmail.com
โทร. 095 147 4062

ดูข้อมูล
คลิกชมเว็บไซต์

                       

 นางพิญญารัศม์  สิงหะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
@gmail.com
โทร. 095 441 2297 

ดูข้อมูล
คลิกชมเว็บไซต์
นางสาวรุ่งทิพย์  บุตเวส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
          @gmail.com
     โทร. 082 871 5217
ดูข้อมูล
คลิกชมเว็บไซต์
นางอารยา  ภาระวงศ์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
@gmail.com
โทร. 
093 362 2941
ดูข้อมูล
คลิกชมเว็บไซต์ 

นางสาวประภัสสร สีหมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานวัดและประเมินผล    การศึกษา
@gmail.com
โทร. 065 147 8929

ดูข้อมูล
คลิกชมเว็บไซต์

                
 
นายเมธี  นาอุดม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
@gmail.com
โทร. 064 629 1881

ดูข้อมูล
คลิกชมเว็บไซต์