รร.สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1

รร. สะเต็มศึกษา

***หมายเหตุ  ผู้บริหารอาจจะมีชื่ออยู่ในสถานศึกษาเดิม หรืออาจจะย้ายไปสถานศึกษาแห่งใหม่