โรงเรียนดีประจำตำบล 2553-2560

รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2553-2560

***หมายเหตุ  ผู้บริหารอาจจะมีชื่ออยู่ในสถานศึกษาเดิม หรืออาจจะย้ายไปสถานศึกษาแห่งใหม่